Ledarskapsutveckling i Helsingfors och hela Finland

Kontakta mig och fråga mer!

Mina tjänster omfattar olika företagsutvecklingar från mitt kontor i Helsingfors. Jag är specialiserade på existentiell coaching, som jag också använder i min coaching för företagar. Jag gör workshops och träningsplanering. Jag erbjuder min coaching i hela Finland och utomlands.

Ledarskaputveckling

"Den som har frågan är chef " - ja, den här vägen är det faktiskt. En chef som alltför enkelt ger svar bygger inte en hållbar grund för sitt eget och kollegornas växande i arbetsrollen. 


Att leda med både genuint öppna och avsiktligt dirigerande frågor är en konst som behöver tränas upp. Detsamma gäller att verkligen lyssna på, ge utrymme för och förstå andra människor. 


Här hjälper ett fenomenologiskt arbetssätt, som har sina rötter i existentiell filosofi. Den teoretiska delen bjuder på både klassiska och moderna modeller för meningsfullt ledarskap, och deltagarna för vidare dem till situationer från arbetsplatsens vardag.


Föreläsningar, workshops och ledarskapsprogram.

Individuellt och i grupper.

Med kundernas ord:

"Barbro har varit med i ett utvecklingsprogram som Palmu/Solita genomfört för en kund. För börsbolaget i fråga har man byggt ett utvecklingsprogram i ledarskap, som hundratals förmän runt om i organisationen går igenom. Barbro har haft en central roll i att coacha flera grupper under 2019. Ur Palmus synvinkel har samarbetet fungerat utmärkt, Barbro är ett starkt proffs i ledarskap och en skicklig coach och dessutom mycket flexibel och hängiven i sitt arbete. Den viktigaste mätaren för hur hon lyckas är ändå enskilda förmäns direkta beröm, som under programmets gång formligen har regnat över Barbro."


- Petri Aaltonen, Business Lead, Partner, Solita

Workshops

·Coachande grepp där teori varvas med diskussioner och övningar som direkt ger deltagarna levd erfarenhet av ämnet för dagen.

Olika perspektiv på ledarskap, med en existentiell dimension kring betydelse och mening av att leda sig själv och andra. Det kan vara fråga om teman som är aktuella på arbetsplatsen, som organisationsförändring, till speciella teman, som hur man kan förhålla sig till personbranding eller artificiell intelligens.


De flesta frågeställningar i en arbetsgemenskap går att öppna upp filosofiskt, nya infallsvinklar ger nya insikter.

En del av en utbildningshelhet (2-4 timmar) eller en fristående heldag.

Gruppens storlek kan vara allt mellan fem och 50 personer.

Med kundernas ord:

"Jag har haft glädjen att anlita Barbro på Ledarskapsakademins utbildningar för våra alumner och har varit beställare av fyra workshoppar i ledarskap. Alumnerna har uppskattat Barbros interaktiva sätt att dra workshoparna och hur hon bjuder på sig själv, sitt kunnande och sin erfarenhet. De upplevde att Barbro lyssnade och återkopplade till det var och en hade att säga. Under workshoparna har det alltid blivit intensiva diskussioner och alumnerna har upplevt att de fått ny inspiration, bättre självkännedom och verktyg i att utveckla sig själva som ledare."


- Nora Ridgewell, werksamhetsledare, Ledarskapsakademin

Existentiell coaching

Existentiell coaching skiljer sig från terapi och andra former av coaching genom att människosynen utgår från filosofi. Grundfrågan har filosofer ställt sig i alla tider: Vad är det att vara människa? De flesta människor undrar någon gång vad det är att vara "jag" - har denna unika engångsupplevelse en mening?· 


Enskilda personer och par är välkomna till arbetsrummet i Rödbergen, Helsingfors, för sessioner i existentiell coaching. Det är även möjligt att träffas på andra orter. Om det inte går att träffas fysiskt kan sessionerna hållas på distans.· Arbetssättet bygger på dialog, med input av olika filosofers tankemodeller. 


Processen utgår från den situation som människan befinner sig i, ofta dokumenterad i den livsvärldsanalys klienten gör. Därefter rör sig diskussionen över alla plan - genom att reflektera kring världssyn, kastadhet och existentialer fördjupas förståelsen av hur den egna existensen är sammanlänkad med andra människor och omvärlden.· 


Coachen lyssnar, frågar, erbjuder relevanta filosofiska perspektiv. Diskussionen kan gå tillbaka till 1800-talet och filosofen Sören Kierkegaard, som anses vara den moderna existentialismens fader. Han följdes av filosofer som Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Buber, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Hanna Arendt och Simon de Beauvoir. I dag verkar också många psykologer existentiellt, till exempel Rollo May, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli och Bo Jacobsen.· Pris: 115 euro (inklusive moms) per session (75 minuter).

Med kundernas ord

"Baba har en professionell kunskap i att sätta dit en - i positiv mening. Existentiell coaching som metod fick mig att gå djupt in i mig själv. För att se ljuset. Det är så mycket positivt i livet utöver det materiella och slentrianmässiga. Jag har fått ett skarpare fokus, ytterligare energi och fördjupad insikt i vad som är väsentligt. Vi lever bara en gång, så det gäller att njuta av varje dag. Ett ödmjukt tack för handledningen."


- Timo Ketonen, entreprenör och seglare

Utbildningsplanering

Allt från endagskurser till flera dagars konferenser och utbildningsprogram, i Finland och utomlands.

Grupperna kan variera från en handfull (till exempel ledningsgrupper) till något hundratal (till exempel mellanchefer i stora bolag).
·
Temat kan vara specialiserat eller brett, arbetssätt kan inbegripa föreläsningar, kliniker, workshoppar och studiebesök.

Planering också av kvällsprogram som stöder utbildningen.
·
Ansvar för hela evenemanget eller delar så som budgetering, sammansättning och, reservering av föreläsare (samt briefing på förhand), val och bokningar av optimala utrymmen, informations- och marknadsföringsmaterial, kontakt med deltagarna, facilitering på plats.

Med kundernas ord:

"Barbro Teirs sätt att arbeta är kundfokuserat,
fördomsfritt och förnyande. Hon lyssnar noggrant både på de utgångspunkter och
strategiska målsättningar som utbildningsanordnaren har, och på de behov
kunderna som deltar i kurserna har. Barbro får intressena att matcha varandra
och vågar gallra bort, utveckla och utmana."


- Ida Sulin, direktör, Finlands Kommunförbund